От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиотека > Mittelalterliche Steinskulptur in den heutigen polnischen Ostseegebieten. Denkmälerbestand und Stand…
Tadeusz JURKOWLANIEC

Mittelalterliche Steinskulptur in den heutigen polnischen Ostseegebieten. Denkmälerbestand und Stand der Forschung

Добавлено:
Добавил: production
Обновлено:
Jurkowlaniec T. Mittelalterliche Steinskulptur in den heutigen polnischen Ostseegebieten. Denkmälerbestand und Stand der Forschung.
 • Автор: Jurkowlaniec T.
 • Название: Mittelalterliche Steinskulptur in den heutigen polnischen Ostseegebieten. Denkmälerbestand und Stand der Forschung
 • Опубликовано в: Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum / Hrsg. von L. O. Larsson. - Kiel, 2004. - S. 22-63. - (Homburger Gespräche; 19).
 • Эпоха: Тевтонский орден, 1224-1525
 • Страна: Пруссия
 • Язык: Немецкий
Избранная литература и источники:
 1. Abramowski, R: Danziger Plastik von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis zum Beginn der Renaissance, (Diss. Mschr.), Leipzig 1926.
 2. Architektura gotycka w Polsce, hg.v. T. Mroczko, M. Arszyriski „Dzieje sztuki polskiej" t II, 2 Katalog zabytköw, hg.v. A. Wlodarek, Warszawa 1995.
 3. Ars Sacra. Dawna sztuka diecezji toruńskiej, Ausst.-Kat., Toruri 1993.
 4. Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od polowy X V do końca XVIII wieku, Ausst.-Kat., Gdańsk 1997.
 5. Baltische Studien 3, 2, 1836.
 6. Bergau, R.: Die mosaicierte Marienstatue zu Marienburg und deren Restauration, 1869 (Altpreussische Forschungen 6).
 7. Boetticher, A.: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, H. 2, Königsberg/Pr. 1892.
 8. Boetticher, A.: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, H. 4, Königsberg/Pr. 1894.
 9. Bogdanowicz, S.: Bazylika Mariacka w Gdańsku skarbnicą gotyku i renesansu, Piechowice 1995 (hg. v. M. Malerek).
 10. Bogdanowicz, S.: Dzieła sztuki sakralnej bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Gdańsk 1990.
 11. Bott, G. & U. Arnold (hg.): 800 Jahre Deutscher Orden, Ausst.-Kat., Nürnberg 1990.
 12. Brachvogel, B.: Die Grabdenkmäler im Dom zu Frauenburg, in: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 23, 1929.
 13. Budnik, Zob. też G. J.: Rzeźba gotycka na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Katalog wysta wy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Włocławek 1998.
 14. Chmarzyński, G.: Sztuka pomorska, in: Arnold, S. (hg.): Słownik geograficzny państwa polskiego i ziem historycznie z Polską związanych, Bd. 1: Pomorze Polskie, Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie, Warszawa 1936.
 15. Chmarzyński, Gwido: Sztuka w Toruniu. Zarys dziejów, in: Tymieniecki, K. (hg.): Dzieje Torunia. Praca zbiorowa z okazji 700-lecia miasta (Toruń 1933 und separat) Toruń 1934.
 16. Chrzanowski, T. & M. Kornecki: Chełmno, „Pomorze w zabytkach sztuki”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 17. Chrzanowski, T. & M. Kornecki: Dwa gotyki pomorsko-pruskie: krzyżacki i mieszczański, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 27, Nr. 2 (106), 1984.
 18. Clasen, Karl Heinz: Die mittelalterliche Bildhauerkunst im Deutschordensland Preußen. Die Bildwerke bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Berlin 1939.
 19. Cramer, H.: Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien. Ein Beitrag zur Landes- und Kirchen-Geschichte des Königreichs Preußen, Marienwerder 1889.
 20. Dehio, G. & E. Gall: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Deutschordensland Preussen, bearb. unter Mitwirkung von B. Schmid & G. Tiemann, München-Berlin 1952.
 21. Dobry, A.: Malborskie płyty nagrobne wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Poznańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk o Sztuce. Sprawozdania nr 107 za lata 1989/90, Poznań 1990.
 22. Dobry, A.: Rzeźba Chrystusa w Ogrójcu ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku, Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce 80, 1993.
 23. Dobrzeniecki, T.: Rzeźba sakralna w Polsce, [Warszawa] 1980.
 24. Domańska, H.: Żarnowiec, „Pomorze w zabytkach sztuki”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.
 25. Domasłowski, W. & W. Szmidel-Domasłowska: Konserwacja kamiennej konsoli z Mojżeszem w kościele św. Jana w Toruniu, „Ochrona Zabytków” 22, 1 (84), 1969.
 26. Domasłowski, W.: Kamienna konsola z popiersiem Mojżesza z kościoła św. Jana w Toruniu. Stan zachowania, przyczyny zniszczenia, zagadnienia konserwacji, „Ochrona Zabytków” 16, 3 (62), 1963.
 27. Drost, W. & F. Swoboda: Kunstdenkmäler der Stadt Danzig, Bd. 1-5, Stuttgart 1957-72 (Bau- und Kunstdenkmäler des deutschen Ostens, Reihe A).
 28. Dygo, Marian: Złota Brama kaplicy zamkowej w Malborku a ideologia władzy Zakonu Niemieckiego w Prusach, in: Nowak, Z.H. (hg.): Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 86, Heft 3, 1995.
 29. Ehrenberg, H.: Deutsche Malerei und Plastik von 1350-1450. Neue Beiträge zu ihrer Kenntnis aus dem ehemaligen Deutschordensgebiet, Bonn-Leipzig 1920
 30. Engel, B. & R. von Hanstein: Danzigs mittelalterliche Grabsteine, Danzig 1893 (Abhandlungen zur Landeskunde der Provinz Westpreußen 4)
 31. Fischer, G.: Figurenportale in Deutschland 1350-1530, Frankfurt/M. 1989 (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXVIII, Kunstgeschichte, Bd. 100)
 32. Franz, W.: Die Figuren auf dem gotländischen Taufbecken des Städtischen Museums zu Elbing, in: Elbinger Jahrbuch 16, 1941.
 33. Gosieniecka, A.: Sztuka w Gdańsku - malarstwo, rzeźba, grafika, in: Gdańsk, jego dzieje i kultura, Warszawa 1969.
 34. Grzybkowska, T.: Płyta nagrobna Arnolda Lischorena w Chełmnie, „Biuletyn Historii Sztuki” 30, 1968.
 35. Grzybkowski, A.: Die Genese des Kolosses von Marienburg, 1996 (Arte Medievale, II Serie, X.2).
 36. Grzybkowski, S.A.: Geneza kolosa malborskiego, „Ikonotheka” 6, 1993 (wiederabgedruck in: Grzybkowski, A.: Między formą a znaczeniem. Studia z ikonografii architektury i rzeźby gotyckiej, Warszawa 1997).
 37. Hauke, K. & H. Stobbe: Die Baugeschichte und Baudenkmäler der Stadt Elbing, Stuttgart 1964 (Bau- und Kunstdenkmäler des deutschen Ostens, Reihe B).
 38. Heise, J. & B. Schmid: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, Bd. 1-4, Danzig 1884-1919.
 39. Heuer, R.: Thorner Kunstaltertümer. Die Werke der bildenden Kunst und Kunstgewerbe in Thorn bis zum Ende des Mittelalters, Thorn 1916 (Mitteilungen des Coppernicus Vereins für Wissenschaft und Kunst 24).
 40. Hipler, F.: Die Grabstätte der ermländischen Bischöfe, in: Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 6, 1878.
 41. Jakubowska, B.: Malborska Summa Theologica, in: Studia z historii sztuki Gdańska i Pomorza, „Teka Gdańska” II, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 42. Jakubowska, Bogna: Motyw z księgi Genesis na kapitelu w malborskim Wielkim Refektarzu, „Rocznik Historii Sztuki” 18, 1990.
 43. Jurkowlaniec, G. & T. Płóciennik: Inskrypcja na bramie zamku krzyżackiego w Bierzgłowie, in: Sawicka, I. (hg.): Inskrypcje toruńskie, Toruń 1999.
 44. Jurkowlaniec, G.: Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001.
 45. Jurkowlaniec, T.: Gotycka płaskorzeźba alabastrowa z Brodnicy, „Biuletyn Historii Sztuki” 49, 1987.
 46. Jurkowlaniec, T.: Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach, „Instytut Sztuki PAN. Studia z historii sztuki”, Bd. 42. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.
 47. Katalog zabytków sztuki w Polsce, SN t. 2, Braniewo, Frombork, Orneta i okolice, Warszawa 1980.
 48. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 12, H. 4 dawny powiat chełmiński, Warszawa 1980.
 49. Katalog zabytków sztuki w Polsce, Warszawa 1952. Neue Reihe, Bd. 5: Roll, B. & I. Strzelecka (hg.): województwo gdańskie.
 50. Kębłowski, J.: Polska sztuka gotycka, Warszawa 1976.
 51. Kilarska, E. & M. Kilarski: Kafle z terenu Prus Królewskich, in: Kafle gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich, Katalog wystawy, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Gniezno 1993.
 52. Kilarska, E. & M. Kilarski: Öfen und Ofenkacheln aus den ehemals preußischen Gebieten Polens, „Keramos" 1991, H. 133.
 53. Kilarski, M.: Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła zamkowego w Malborku. Studium technologiczno-konserwatorskie, in: Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988.
 54. Kilarski, M.: „Habent sua fata lapides” - przedziwne dzieje średniowiecznych gdańskich płyt przedprożnych, in: Woźniak, M. (hg.): Architectura et historia. Studia Mariano Arszyński septuagenario dedicata, Toruń 1999.
 55. Kilarski, M.: Mozaikowa figura Madonny malborskiej - fakty, legendy, interpretacje, Malbork 1993.
 56. Kilarski, M.: Zwieńczenie licowej płyty przedprożnej z tarczownikiem i z rogiem na tarczy herbowej, in: Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku, Ausst.-Kat., Gdańsk 1997.
 57. Kluczwajd, K.: Skarby toruńskiej katedry, Toruń 2002.
 58. Kopciowski, H.: Późnogotyckie płyty licowe przedproży gdańskich, „Gdańskie Studia Muzealne” 2, 1978.
 59. Kowalski, K. M.: Dawne inskrypcje pomorskie, Gdańsk 2001.
 60. Krajewski, J.: Średniowieczne i nowożytne inskrypcje Pomorza Wschodniego. Stan badań i propozycja programu badań, „Rocznik Gdański” 44, Heft 1, 1984.
 61. Kranz, L. & J. Domasłowski: Katedra i zamek w Kwidzynie, „Zabytki Polski Północnej” 5, Warszawa-Poznań-Toruń 1982.
 62. Kranz-Domasłowska, L.: Katedra w Kwidzynie, Toruń 1999.
 63. Kruszelnicka, J. & J. Flik: Zbiory gotyckiej rzeźby i malarstwa Muzeum Okręgowego w Toruniu. Katalog, Toruń 1968.
 64. Kruszelnicka, J.: Dawny ołtarz Pięknej Madonny Toruńskiej, „Teka Komisji Historii Sztuki” 4, 1968. (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, Bd. 19, Heft 3).
 65. Kruszelnicka, Jadwiga: Dwie gotyckie figury św. Barbary z kaplicy w Barbarce pod Toruniem, „Rocznik Muzeum w Toruniu” 2, H. 3-4, 1967.
 66. Kruszelnicki, Zygmunt: Piękne Madonny - problem otwarty, „Teka Komisji Historii Sztuki” 8, 1992 (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, Bd. 33, Heft 3).
 67. Kutzner, M.: Die Herschaftspropaganda in der Kunst des Deutschen Ordens in Preußen, in: Eimer, G. & E. Gierlich (hg.): Echte Wehrhaftigkeit oder martialische Wirkung. Zur praktischen Funktion und Symbolcharakter von Wehrelementen profaner und sakraler Bauten im Deutschordensland Preußen und im Ostseeraum, Köln 2000 (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bd. 3).
 68. Kutzner, M.: Propaganda władzy w sztuce Zakonu Niemieckiego w Prusach, in: Sztuka w kręgu Zakonu Krzyżackiego w Prusach i Inflantach, „Studia Borussico-Baltica Torunensia Historiae Artium” 2, Toruń 1995.
 69. Lepówna, B.: O początkach Oliwy i zaginionych grobowcach książąt wschodniopomorskich, in: Z otchłani wieków Pomorza Gdańskiego. Zeszyt okazjonalny dla upami_tnienia Tysiąclecia Gdańska, 997 urbs Gyddanyze - 1997 Gdańsk, Gdańsk 1998/99.
 70. Loyal, Dirk: Sakrale Backsteingotik im Ermland. Eine bautopographische Untersuchung, mit einer Einführung von G. Eimer, Bonn 1995 (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bd. 1).
 71. Łoziński, J. Z.: Pomniki sztuki w Polsce, t. II część 1 Pomorze, Warszawa 1992.
 72. Lubocka, M.: Ikonografia wystroju kruchty katedralnej we Fromborku, „Komentarze Fromborskie” 5, 1973.
 73. Makowski, B.: Sztuka na Pomorzu, jej dzieje i zabytki, Toruń 1932.
 74. Massowa, Z.: Ołtarz Opłakiwania (Pasji) Chrystusa, ok. 1410, in: Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku, Ausst.-Kat., Gdańsk 1997.
 75. Mierzwińska, E.: Dzieje bursztynu. Historia sztuki bursztynniczej i przewodnik po wystawie malborskiej, Malbork 1989.
 76. Milewska, D.: Kościół św. Mikołaja w Elblągu od XIII do XVI wieku (Architektura i plastyka), „Rocznik Elbląski” 6, 1973.
 77. Mroczko, T.: Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
 78. Mroczko, T.: Sztuka Chełmna do końca XVIII wieku, in: Biskup, M. (hg.): Dzieje Chełmna. Zarys monograficzny, Warszawa-Poznań-Toruń 1987.
 79. Otte, H.: Handbuch der kirchlichen Kunst-Archäologie des deutschen Mittelalters, 4. Auflage, Leipzig 1868.
 80. Paner, H.: Z badań archeologicznych Gdańska, in: Z otchłani wieków Pomorza Gdańskiego. Zeszyt okazjonalny dla upamiętnienia Tysiąclecia Gdańska, 997 urbs Gyddanyze - 1997 Gdańsk, Gdańsk 1998/99.
 81. Paner, Henryk: Z badań archeologicznych Gdańska. Historia i aktualności, „Rocznik Gdański” 57, 1, 1997.
 82. Paszylka, M.: Gotycka figura św. Elżbiety Turyńskiej z kościoła farnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Malborku, „Rocznik Gdański” 54, 1, 1994.
 83. Pinder, Wilhelm: Zum Problem der „Schönen Madonnen" um 1400, in: Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 44, 1923.
 84. Pizuński, P.: Poczet wielkich mistrzów krzyżackich, Gdańsk 1997.
 85. Pospieszna, B.: Późnogotyckie kafle z kościoła pod wezwaniem Św. Walentego w Matarni pod Gdańskiem, in: Bobrow, R. (hg.): Rzemiosło artystyczne. Materiały Sesji Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Bd. 2, Warszawa 2001.
 86. Pospieszny, K.: Kunststeiverwendung in der Marienburg, in: Hoernes, M. (hg.): Hoch- und spätmittelalterlicher Stuck. Material - Technik - Stil - Restaurierung, Regensburg 2002, (Kolloquium des Graduiertenkollegs „Kunstwissenschaft-Bauforschung-Denkmalpflege" der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und Technischen Universität Berlin, Bamberg 2000).
 87. Pospieszny, K.: Morfologia kościoła zamkowego w Malborku - studium detalu, in: Mierzwiński, M. (hg.): Praeterita Posteritati. Studia z historii sztuki i kultury ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu, Malbork 2001.
 88. Schmid, B.: Bau- und Kunstdenkmäler der Ordenszeit in Preussen. II. Pomesanien, das Oberland und das Große Werder, Marienburg 1941.
 89. Schmid, B.: Baukunst und bildende Kunst zur Ordenszeit, in: Deutsche Staatenbildung und deutsche Kultur in Preussenlande, Königsberg/Pr. 1931.
 90. Schmid, B.: Der alte Taufstein aus der Annenkirche, in: Elbinger Jahrbuch 12/13, 1936.
 91. Schmid, B.: Der älteste Grabstein in St. Nikolai zu Elbing, in: Elbinger Jahrbuch 8, 1929.
 92. Schmid, B.: Die Denkmalpflege in Westpreußen in den Jahren 1920 bis 1931, 17. Bericht, Königsberg/Pr. 1932.
 93. Schmid, B.: Die Denkmalpflege in Westpreussen in den Jahren 1932 bis 1935, 18. Bericht, Königsberg/Pr. 1936.
 94. Schmid, B.: Die Denkmalpflege in Westpreussen in den Jahren 1936 bis 1940, 19. Bericht, Königsberg/Pr. o. J.
 95. Schmid, B.: Die gotischen Bildwerke der St. Johanniskirche, in: Mitteilungen des Coppernicus Vereins für Wissenschaft und Kunst 19, 1911
 96. Schmid, B.: Die Grabsteine der Jakobskirche, in: Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thom 19, 1911.
 97. Schmid, B.: Die Inschriften des Deutschordenslandes Preussen bis zum Jahre 1466, in: Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaftliche Klasse 11, 1934/35, Halle (Saale) 1935.
 98. Schmid, B.: Die Pieta in der Reinholdskapelle der Marienkirche zu Danzig, in: Die Denkmalpflege in der Provinz Westpreußen im Jahre 1900, 8. Bericht, Danzig 1911.
 99. Schmid, B.: Ein Figuren-Grabstein in Elbing aus dem 14. Jahrhundert, in: Elbinger Jahrbuch 15, 1938.
 100. Schmid, B.: Unser Lieben Frauen hinter dem Chore, in: Geschäftsberichte des Vereins für die Wiederherstellung und Ausschmückung der Marienburg, Marienburg 1924.
 101. Schmidt, G.: Gotische Bildwerke und ihre Meister, Wien-Köln-Weimar 1992.
 102. Skibiński, S.: Die Staatsideologie der Marienburger Schloßkapelle, in: Mittelalterliche Backsteinbaukunst. Greifswalder Kolloquium 1978: Romanische und gotische Architektur - ihre Rezeption und Restaurierung, Greifswald 1980 (Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arnd-Universität Greifswald. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 29 Heft 2/3).
 103. Skibiński, S.: Kaplica na Zamku Wysokim w Malborku, „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria historia sztuki” Nr 14, Poznań 1982.
 104. Sławiński, I.: Zamek w Golubiu, „Zabytki Polski Północnej” 2, Warszawa-Poznań 1976.
 105. Steinbrecht, C.: Hochmeister-Grabsteine in Preussen, in: Altpreussische Monatsschrift 52, 1915.
 106. Swinarska, D. A.: Płyta nagrobna Lamberta w kościele NMP w Chełmnie, „Biuletyn Historii Sztuki" 1983.
 107. Tångeberg, Peter: Das „Schöne Kruzifix" in Vadstena und Nußsbaumholzskulpturen aus dem Deutschordensland, Stockholm 1993.
 108. Torbus, T.: Die Konventsburgen im Deutschordensland Preußen, München 1998 (Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte, Bd. 11).
 109. Ulbrich, A.: Kunstgeschichte Ostpreussens von der Ordenszeit bis zur Gegenwart, Königsberg/Pr. 1932.
 110. Zagórski. D.: Średniowieczne inskrypcje katedry Sw. Trójcy w Chełmży, „Studia Pelplińskie” 20. 1989(1993).
 111. Zbierski, A.: Rozwój przestrzenny Gdańska w IX-XIII w., in:. Cieślak, E. (hg.): Historia Gdańska, Bd. 1. do roku 1454. Gdańsk 1985.
 112. Zbierski, A.: Wytwórczość rzemieślnicza, in: Cieślak, E. (hg.): Historia Gdańska, Bd. 1. do roku 1454. Gdańsk 1985.