От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиотека > Грюнвальдская битва
Ян ДЛУГОШ

Грюнвальдская битва

Добавлено:
Добавил: production
Обновлено:
Длугош Я. Грюнвальдская битва.
Избранная литература и источники:
 1. Balzer О. Genealogia Piastów. Kraków, 1895.
 2. Brückner A. Starożytna Litwa. Warszawa, 1904.
 3. Cronica conflictus Vladislai regis Poloniae cum Cruciferis (Scriptores rerum Prussicarum, B. III, Leipzig, 1866).
 4. Długosz J. Banderia Pruthenorum. Wyd. K. Górski, Warszawa, 1958.
 5. Kuczyński S. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409—1411. Wyd. nowe, Warszawa, 1960.
 6. Kujot S. Rok 1410. Wojna. Roczniki Tow. Nauk. w Toruniu, t. 17, Toruń, 1910.
 7. Labuda G. Stanowisko ziemi chełmińskiej w państwie Krzyżackim w latach 1228—1454. Przegląd historyczny, t. XLV, zesz. 2—3, Warszawa, 1954.
 8. Lelewel J. Polska, jej dzieje i rzeczy jej, t. IV. Poznań, 1856.
 9. Maurer R. Urzędnicy kancelaryjni Władysława Jagiełły. Warszawa, 1877.
 10. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1858.
 11. Possilge J. Chronik des Landes Preussen. Scriptores rerum Prussicarum, B. III, Leipzig, 1866.
 12. Voigt J. Namencodex der deutschen Ordens-Beamten. Konigsberg, 1843.
 13. Wojciechowski Z.. Polska—Niemcy. Poznań, 1945.
 14. Wolff J. Ród Gedymina. Kraków, 1886.
 15. Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386—1795. Kraków, 1885.
 16. Антонович В. В. Очерк истории великого княжества Литовского, вып. 1. Киев, 1878.
 17. Барбашев А. Витовт. СПб., 1891.
 18. Гейсман П. А. Польско-литовско-русский поход в Восточную Пруссию. Киев, 1910.
 19. Дельбрюк Г. История военного искусства, т. 3. М., 1938.
 20. Зутис Я. Грюнвальд — конец могущества Тевтонского ордена. Исторический журнал, 1941, № 9.
 21. Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства. М., 1910.